مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : انحلال پذیری

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : موازنه شیمیایی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : عدد اتمی – عدد جرمی – یون

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست عدد اتمی  – یون

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست پیوند شیمیایی ( کوولانسی )

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست موازنه شیمیایی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست پیوند یونی و کوولانسی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست انحلال پذیری

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : شیمی و فیزیک

مبحث : حل تست

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی 

مبحث : حل تست واکنش پذیری عاصر

مدرس : مهندس احسان محزون


 

 

مقطع : متوسطه اول (پایه  نهم )

درس : شیمی تیزهوشان

مبحث : جفت الکترون ناپیوندی 

مدرس : استاد محزون 


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث : انرژی شبکه ای در ترکیب یونی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : سوپر تکنیک پیدا کردن عناصر در جدول تناوبی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث :

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث :

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث :

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث :

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث :

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : 

مبحث : حل تست

مدرس : مهندس احسان محزون


 

 

فهرست