مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : انحلال پذیری

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : موازنه شیمیایی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : شیمیایی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : عدد اتمی – عدد جرمی – یون

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست عدد اتمی  – یون

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست پیوند شیمیایی ( کوولانسی )

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست موازنه شیمیایی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست پیوند یونی و کوولانسی

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم و نهم )

درس : شیمی

مبحث : حل تست انحلال پذیری

مدرس : مهندس احسان محزون


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم  )

درس : شیمی

مبحث : حل تست های مخلوط ها

مدرس : مهندس احسان محزون

مقطع : متوسطه اول پایه هفتم

درس : شیمی

مبحث : 

فهرست