مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : ماشین ها – اهرم 

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : فشار با انیمیشن و آزمایش

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : حرکت – سرعت متوسط 

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : تکنیک سرعت متوسط پیشرفته

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : حل تست پیشرفته تندی متوسط

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک 

مبحث : الکتریسیته انیمشن القا

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک

مبحث : حرکت شتابدار 

مدرس : مهندس احسان محزون

 


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک نیرو

مبحث : برایند نیرو ۲

مدرس : مهندس احسان محزون 


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک نیرو

مبحث : حل تست پیشرفته برآیند نیرو ۱

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه نهم )

درس : فیزیک نیرو

مبحث : قانون دوم نیوتن

مدرس : مهندس احسان محزون 


 

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک

مبحث : آینه ها با انیمیشن و تکنیک

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک

مبحث : شکست نور پیشرفته

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک

مبحث : بازتاب نور و انیمیشن

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک

مبحث : ضریب شکست پیشرفته

مدرس : مهندس احسان محزون


   

مقطع : متوسطه اول (پایه هشتم )

درس : فیزیک

مبحث : حل تست پیشرفته عدسی ها

مدرس : مهندس احسان محزون


     

مقطع : متوسطه اول (پایه هفتم )

درس : فیزیک

مبحث : اندازه گیری جرم

مدرس : مهندس احسان محزون


     

مقطع : متوسطه اول (پایه هفتم )

درس : فیزیک

مبحث : اندازه گیری وزن

مدرس : مهندس احسان محزون


      

مقطع : متوسطه اول (پایه هفتم )

درس : فیزیک

مبحث : اندازه گیری چگالی

مدرس : مهندس احسان محزون


         

مقطع : متوسطه اول  ( پایه هشتم نهم )

            درس : فیزیک

            مبحث : حرکت – الکتریسیته – فشار – 

            مدرس : مهندس احسان محزون


     

 

 

 

     

     

فهرست