مقطع : متوسطه اول ( پایه  نهم )

درس : زیست شناسی

مبحث : بی مهرگان(۱)

مدرس : مهندس احسان محزون

 


 

مقطع : متوسطه اول ( پایه  نهم )

درس : زیست شناسی

مبحث : بی مهرگان(۲)

مدرس : مهندس احسان محزون

 


مقطع : متوسطه اول ( پایه  نهم )

درس : زیست شناسی

مبحث : دنیایی گیاهان متن کتاب 

مدرس : مهندس احسان محزون

 


مقطع : متوسطه اول ( پایه  نهم )

درس : زیست شناسی

مبحث : گوناگونی جانداران قسمت۲ متن کتاب

مدرس : مهندس احسان محزون

 


 

مقطع : متوسطه اول ( پایه  هفتم )

درس : زیست شناسی

مبحث : سفره سلامت قسمت ۱ متن کتاب درسی

مدرس : مهندس احسان محزون

 


 

مقطع : متوسطه اول ( پایه  هفتم )

درس : زیست شناسی

مبحث : سفره سلامت قسمت ۲ متن کتاب درسی

مدرس : مهندس احسان محزون

 


مقطع : متوسطه اول ( پایه  هفتم )

درس : زیست شناسی

مبحث : سلول قسمت ۱ متن کتاب 

مدرس : مهندس احسان محزون

 


مقطع : متوسطه اول ( پایه  هفتم )

درس : زیست شناسی

مبحث : سلول قسمت ۲ متن کتاب درسی

مدرس : مهندس احسان محزون

 


 

فهرست